Human Being Management en ACT-meting

English version, see below

Laten we de mens niet langer inzetten als Resource maar als Being!
Ga aan de slag met de ACT-meting.

‘’Ontdek wat je altijd al hebt geweten, maar nooit hebt beseft.’’

UitdeBOSch Ontwikkeling gebruikt een vernieuwende managementfilosofie, Human Being Management (HBM), die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Dat klinkt vreemd omdat zelfreflectie en geluk meestal niet aan elkaar worden gekoppeld. Bij deze filosofie wel. Door jezelf en elkaar beter te leren kennen, ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden of, anders geformuleerd, gedragsalternatieven. Daarnaast verbindt HBM ook de begrippen geluk, efficiency en effectiviteit als opmaat voor succes. Succes in organisaties gaat daarmee hand in hand met geluk van werknemers. De ultieme win-win situatie. Veel ingewikkelder is het niet.

Uit onderzoek blijkt dat druk en stress wordt ervaren als er veel in aangepast gedrag wordt gewerkt in organisaties. Aangepast gedrag is gedrag dat iemand laat zien maar dat in wezen niet bij iemands persoonlijkheid past. Je hebt het ooit aangeleerd, omdat dat nodig was; het meest in de vroege jeugd. Dit aangepaste gedrag ziet er op het eerste gezicht effectief uit, maar vervormt onder druk en leidt op langere termijn tot problemen in de vorm van ziekteverzuim, mentaal verzuim en zelfs tot burn-out. Inzicht in deze (persoonlijke) aansturing laat talent opbloeien, stress en verzuim verminderen en de effectiviteit van handelen toenemen.

Structuur, Cultuur én Natuur

Werknemers zijn de belangrijkste factor in organisatiesucces. Eenvoudige logica gebiedt dat organisaties niet bestaan zonder werknemers. Hun toewijding, kennis, houding en betrokkenheid zorgen ervoor dat hun taken en rollen efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Indien dit te wensen overlaat, worden structuren, regels en wetgeving aangepast, teneinde het proces weer in goede banen te leiden. Dat kan alleen omdat we mensen als ‘resource’ zien: ze moeten zich aanpassen om weer in de nieuwe structuur mee te kunnen. De ronde mens moet passen in een vierkant gat.

Naarmate de werknemers meer ‘vierkant moeten worden’, en ze dus meer steken laten vallen, worden er nieuwe regels opgesteld teneinde de effectiviteit van hun handelen verder te vergroten. Deze keuzes lijken logisch, maar leiden op langere termijn tot problemen in de vorm van uitval, desinteresse en verminderde effectiviteit. HBM stelt: die verandermechanismen zijn ouderwets en achterhaald. Het systeem begint in zijn mogelijkheden vast te lopen.

HBM stelt dat de actuele problematiek in bedrijven beter en effectiever te managen is als we de mens niet langer als ‘Resource’ zien en benaderen, maar als ‘Being’ in de ruimste zin van het woord. Wie ‘rond is, blijft ‘rond’. Daarvoor is echter kennis nodig van de mens, waarbij de gehele mens als uitgangspunt wordt genomen en niet alleen de mens als resource. De human resource-benadering houdt namelijk geen rekening met het risicovolle en aangepaste gedrag van mensen en ook niet met hun latente talenten.

Coaching Training Ontwikkeling Den Haag

HBM neemt zowel het onbewuste als het bewuste samen als basis voor verandering. Dit leidt ertoe dat we een nieuwe laag in mens en organisatie gaan ontdekken.

The Circle of Change

Daarnaast is er een handzaam model ontwikkeld dat overal in uw organisatie direct toepasbaar is. Wij noemen dit The Circle of Change. De toepassing van The Circle of Change kan top-down maar ook bottom-up. Randvoorwaarde is wel dat er voldoende support is op beslissersniveau. Groei van werknemers is gebaat bij een betrouwbare en consistente omgeving.

Het toepassen van de HBM filosofie en deze Circle of Change zorgt ervoor dat de werknemer daardoor in staat is tot het:

  • reflecteren op bewust en onbewust niveau.
  • bewust worden van negatief remmende factoren.
  • ontdekken van het eigen latent talent.
  • vergroten van zijn/haar beslisruimte.
  • nemen van werkelijke verantwoordelijkheid.

 

Coaching Training Ontwikkeling Den Haag

 

‘’Verantwoordelijkheid die voortkomt uit zelfreflectie is echte verantwoordelijkheid’’

Laten we de mens niet langer inzetten als Resource maar als Being! Ga aan de slag met de ACT (Analytische Competentie Tool) meting.

Geïnteresseerd? Neem contact op om vrijblijvend verder te praten.

Contact

Coach Coaching Training Personal Devolpement The Hague

 

 

Let us no longer use people as Resource but as Being!
Get started with the Analytical Competence Tool.

‘’Discover what you have always known, but never realized.’’

UitdeBOSch Ontwikkeling uses an innovative management philosophy, Human Being Management (HBM), that encourages people in organisations to enhance their consciousness and decision-making space through self-reflection and to take responsibility for it. This makes people happier and organisations more successful.

That sounds strange, because self-reflection and happiness are not usually linked. But in HBM they are. Getting to know yourself and others better creates all kinds of new possibilities or, put differently, behavioural alternatives. HBM also links the concepts of happiness, efficiency and effectiveness as a prelude to success. As such, success in organisations goes hand in hand with the happiness of their employees: an ultimate win-win situation. It does not get very much more complicated than that.

Research has shown that people experience pressure and stress when too much modified behaviour is shown in organisations. Modified behaviour is behaviour that an individual exhibits but that does not actually fit that person’s personality. It was acquired at some point in time because it was necessary, usually in early childhood. This modified behaviour appears effective at first glance, but changes form under pressure and, in the long run, causes problems such as absence through illness, mental absence and even burnout. Understanding this (personal) direction allows talent to blossom, decreases stress and absence, and increases the effectiveness of actions.

Structure, Culture and Nature

Employees are the main keys to success of any organisation. Simple logic dictates that organisations cannot exist without employees. Their dedication, knowledge, attitude and commitment ensure that their tasks and roles are performed efficiently and effectively. If this does not meet expectations, structures, rules and legislation are changed in order to steer the process in the right direction again. This is only possible because we see people as ‘resources’: they have to adjust to be able to function in the new structure. The round human peg must fit into the square hole.

As employees get ‘squarer’, that is to say, the more mistakes they make, new rules are drafted to further increase the effectiveness of their actions. While they seem logical, these choices will in the long run result in problems in the form of absence, lack of interest and decreased effectiveness. HBM contends that such mechanisms of change are oldfashioned and obsolete. The system is getting bogged down in its own possibilities.

HBM contends that the problems as they exist in companies can be managed more efficiently and more effectively if we no longer see and approach humans as a resource but as a being in the broadest sense of the word. Those who are ‘round’ will remain ‘round’. However, that requires knowledge of people, with the whole human being taken as the starting point rather than the human being as a resource. For the human resource approach fails to take people’s high-risk and modified behaviour into account and disregards any latent talents they may have.

Coach Coaching Training Personal Devolpement The Hague

HBM takes the unconscious and the conscious together as a basis for change. As a result, we discover a new layer in people and organisations.

The Circle of Change

Furhtermore a practical model has been developed that can be applied directly anywhere within your organisation. We call it The Circle of Change. The Circle of Change can be applied from the top down or from the bottom up. A prerequisite is sufficient support at decision-making level. The growth of your employees stands to benefit from a reliable and consistent environment.

Applying the HBM philosophy and this Circle of Change ensures that the employee is therefore able to:

  • Reflect on a conscious and unconscious level.
  • Become aware of negative, inhibiting factors.
  • Discover latent talent.
  • Increase their decision-making space.
  • Take true responsibility.

 

Coach Coaching Training Personal Devolpement The Hague

‘’Responsibility that stems from self-reflection is true responsibility’’

Let us no longer use people as Resource but as Being! Get started with the ACT (Analytical Competence Tool) measurement.

Interested? Contact me for an appointment, without any obligation.

Contact

Coach Coaching Training Personal Devolpement The Hague